СУПЦ - с. Овча могила - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

Същност и принципи

За нас

СУПЦ е разкрит от 01.01.2008 г. със Заповед на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане в съответствие с Правилника за прилагане Закона за социално подпомагане. СУПЦ се финансира от държавния бюджет чрез общинските бюджети като делегирана от държавата дейност по утвърдени стандарти.

Центърът е комплекс за предоставяне на социални услуги в общността за деца и лица, който осигурява условия , отговарящи на потребностите им от образование, психологична подкрепа, организация на свободното време, лични контакти и социални умения в приятелска и близка до семейната среда.
Предоставянето на услугите отговаря на Европейското и българското законодателство в областта на закрилата на децата, при пълното спазване на Международната конвенция на ООН за защита правата на децата, Закона за закрила на детето и правилника за неговото приложение, Закона за социално подпомагане и правилника за неговото приложение.
С цел подобряване жизнения статус на младите хора, като средство за постигане на по – добра социална интеграция СУПЦ с.Овча могила разкри Център за професионално обучение. Центърът за професионално обучение е обособено, специализирано структурно звено в състава на СУПЦ , който осъществява своята дейност в съответствие със Закона за професионално образование  и обучение. Основните задачи на Центъра са извършване и удостоверяване на професионално обучение на лица навършили 16 години по рамкови програми в определени специалности.
Водещи принципи в работата  на СУПЦ са:
1. Подготовка на младите хора със специфични потребности за самостоятелен живот.
2. Професионална подготовка и квалификация на младите хора .
3. Корекционно- възпитателна дейност и социализация чрез учебен процес.


Back to content | Back to main menu