СУПЦ - с. Овча могила - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

Социални услуги и дейности по предоставянето им

За нас

СУПЦ е комплекс за предоставяне на социални услуги в общността, който осигурява обслужване на младите хора чрез:
- дневна и седмична грижа;
- домуване в общежитие целогодишно;
- професионална подготовка и квалификация

            Учебен процес

Основни форми на организация на учебния процес са:
а/ теоретична- уроци, консултации, самоподготовка
б/ практическа- занятия в учебни работилници, производствени цехове, заведения за обществено хранене, стопанства
в/ извънкласна- екскурзии, клубове по интереси, спортни секции
Обучението се извършва от учители с педагогическа правоспособност. Срокът на обучение се определя с учебните планове за съответната специалност.


           Възпитателен процес

Възпитателя работи с всяко дете според неговата индивидуална образователна програма, съобразена с потребностите му и интелектуалното ниво. Стимулира цялостното развитие на детето, работи за усвояване на специфични знания и умения  в зависимост от увреждането. Полага грижи за всеки ученик, съответстваща на родителските. Прилага индивидуална работа с учениците за попълване на пропуските или корекция на вече изградени умения и навици, свързани със социални комуникации и собствен бит . Работи за организиране на свободното време и постепенно разширяване на избора на занимания, книги или тип музика.

           
Битово и здравно обслужване

На приетите за обучение деца се осигурява настаняване в общежитие, което разполага със стая за отдих, телевизионна зала, медицински кабинет, чайна, зала за игри.
Храненето на учениците се извършва в столова, като храната се приготвя съгласно нормите за рационално и диетично хранене по седмично меню.
В СУПЦ е създаден медицински кабинет който се обслужва от лекар и медицинска сестра за:
- ежедневно наблюдение на здравословното състояние на настанените деца
-    контрол на санитарно- хигиенното състояние на центъра

Back to content | Back to main menu